10 yếu tố khiến du an Phu Quoc hấp dẫn người trẻ

10 yếu tố khiến du an Phu Quoc hấp dẫn người trẻ

Movenpick Phú QuÑc khu nghÉ ngơi cça t¡i đ¡i mÛi

Movenpick Phú QuÑc là mái thích hãp khu du lËch nghÉ ngơi đ³ng c¥p tiêu chu©n ch¥t Lưãng 5 sao, VÛi måc đích mang l¡i cho du khách t¡o càng kó nghÉ ưu viÇt và hưßng Nhïng cơ sß v­t ch¥t đ³ng c¥p nh¥t t¡i mÙt trong sÑ Các bãi biÃn xinh đ¹p nh¥t ViÇt Nam. dñ án Movenpick s½ đáp éng đ§y đç Các tiêu chí nghÉ dưáng.

Quý khách chú ý tÛi dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc có kh£ năng tham kh£o thêm bài vi¿t cça nhóm chuyên gia VNREP sau đây.

vË th¿ dñ án Movenpick Phú QuÑc

tÍa l¡c ß vË trí ưu viÇt ngay ß bãi Ông Lang - ThË tr¥n Dương Đông - HuyÇn Phú QuÑc - TÉnh Kiên Giang. mÙt trong Nhïng bãi biÃn xinh đ¹p nh¥t đ£o ngÍc Phú QuÑc.

VÛi vË th¿ quá tuyÇt h£o khi mÙt m·t nhìn xa bÝ biÃn xanh ng¯t mÙt m·t tña lưng vào núi t¡o nên điÁu kiÇn cñc kó lãng m¡n và mÛi gũi vs tñ th¿ nơi đ£o NgÍc. dñ án m¡ng l¡i đÝi sÑng tuyÇt vÝi nh¥t cho du khách và xây nên sñ may m¯n và thu­n tiÇn cho Quý khách hàng.

ë đËa th¿ dñ án Movenpick Phú QuÑc du khách có thà đi vÁ:

Sân bay quÑc tiÅn Phú QuÑc chÉ m¥t t§m 10 phút.

t§m bãi TrưÝng bãi biÃn dài tÛi 1000m VÛi 20 phút ch¡y xe.

M¥t 30 phút nh±m đi thuyÁn tÛi R¡ch giá.

ThË tr¥n Dương ĐÓng 10 phút

Làng chài Hàm ninh 10 phút

ThË tr¥n ThÛi yên 15 Phút

thành phÑ hÓ Chí Minh m¥t mÙt giÝ bay

Hà NÙi m¥t hai giÝ bay.

Ngoài thành, Movenpick còn n±m mÛi các nơi du lËch như 15 phút đ¿n công mĩ Safari, 6 phút tÛi Vinpearl Land, 10 phút tÛi sân Golf, 8 phút đ¿n sòng bài Casino,...

Phú QuÑc đang đ§u tư lÛn H¡ t§ng và chào rÙng mÙt vài H¡ t§ng trÍng điÃm như: Sân bay quÑc t¿ chào thêm Nhïng đưÝng bay th³ng tÛi Nhïng nưÛc Châu Âu, tråc đưÝng xuyên đ£o Bác Nam, hÇ thÑng cáp treo nÑi liÁn an ThÛi đ¿n đ£o Hòn Thơm s¯p đi vô ho¡t đÙng, c£ng biÃn quÑc t¿ ß Đông Dương đang đưãc triÃn khai.

Đây là giai đo¡n vàng đà đ§u tư lúc Phú QuÑc đang trên sưÝn dÑc cça biÃu đÓ tăng lên trưßng đà đ¡t đ¿n đ¹p., vì th¿ tëng ngày “thay da đÕi thËt”, thu hút khách du lËch, gia tăng trưßng BDS nhanh chóng.

tiÇn nghi và dËch vå ß Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc đ¡t ch¥t Lưãng 5 sao

dñ án Movenpick Phú QuÑc là mái phù hãp khu vñc du lËch nghÉ ngơi tích hãp đ§y đç nhïn tiÇn nghi tiêu chu©n 5 sao.

Công mĩ nưÛc và bà bơi: đưãc c¥u trúc r¥t toàn diÇn và kinh ti¿t s½ héa h¹n đem tÛi càng môi trưÝng thư giãn nh¥t cho Các du khách lúc đ¿n VÛi Movenpick Phú QuÑc.

khu spa thư giãn: tiÇn nghi dñ án Movenpick Phú QuÑc đem lÑi phương Tây tân ti¿n thanh lËch, cao c¥p mà không kém ph§n sang trÍng vàng ch¯n s½ là mÙt thå lña chÍn tuyÇt vÝi nh¥t dành cho Nhïng quý cô sành điÇu lúc đã tÛi ch× đây.

khu vñc tÕ chéc thå kiÇn, tiÇc “Sala” phía bãi biÃn: nơi đây chính là mÙt d¥u ¥n lý thú nh¥t trong chu×i Nhïng tiÇn nghi cça dñ án này.

Trung tâm hÙi nghË ĐÑi vÛi 1000m2: ĐÑi vÛi thi¿t k¿ đ·c biÇt rÙng m¡nh và thoáng đãng VÛi séc chéa lên tÛi 300 ngưÝi thích hãp cho Các sñ kiÇn trang trÍng và đ³ng c¥p.

nhà hát và sân kh¥u ngoài trÝi: n¿u như trưÛc đây Các đêm vui chơi cça Phú QuÑc chç y¿u diÅn ra ß chã đêm thì ß Movenpick Phú QuÑc đã t¡o nhà hát và sân kh¥u ngoài trÝi thoáng đãng sµn sàng sôi đÙng cùng vÛi đêm nh¡c cùng vÛi du khách.

khu vñc khách s¡n - chç hàng biÃn, trưÝng d¡y n¥u ăn: chu×i chç hàng cao c¥p và trưÝng d¡y n¥u ăn HÙi tå Các món ăn nÕi ti¿ng 4 phương cùng vÛi qu§y bar ngoài trÝi view hưÛng biÃn s½ là ch× đ¿n thú vË dành cho Các thñc khách yêu thích thå lãng m¡n, cao c¥p và Các nét båi, đ­m ch¥t thiên nhiên.

Ngoài Các cơ sß v­t ch¥t nÙi khu vñc đÙc đáo và cao c¥p, dñ án còn tÍa l¡c mÛi Các khu vñc du lËch như công mĩ Safari, 6 phút đ¿n Vinpearl Land, 10 phút đ¿n sân Golf, 8 phút đ¿n sòng bài Casino,...

Chç đ§u tư Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc đáng tin c­y

tÕ hãp khu nghÉ ngơi đ³ng c¥p Movenpick Phú QuÑc đưãc Công ty TNHH Sao Cía Dương (MIK) đ§u tư, VÛi chi nghiÇm nhïng 5 trong sÑ ngành BDS. MIK GROUP đang phÑi phù hãp VÛi nhiÁu đÑi tác đáng tin c­y hàng đ§u trong và quÑc tiÅn vÁ c¥u trúc, giám sát, thi công và qu£n lý b¥t đÙng s£n nh±m xây dñng & xây Các dñ án lÛn m¡nh như imperia an Phú - Qu­n 2, imperia Sky Garden - Hà NÙi, The Park Residence, biÇt thñ Park,....

ĐÑi vÛi tiÁm năng, kho£n nghiÇm trong v¥n đÁ đ§u tư và xây dñng b¥t đÙng s£n thì nhóm chuyên gia VNREP tin ch¯n dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc s½ đưãc xây th¯ng lãi, ch¥t Lưãng, ti¿n đÙ đưãc b£o đ£m và bàn giao đúng phù hãp đÓng.

VNREP đưãc bi¿t dñ án Movenpick Resort Waverly đang ß giai đo¡n thành m¯t t¡i thË trưÝng, phía c¡nh đó bao gÓm Nhïng m·t vÁ nh­n xét y¿u tÑ tuyÇt VÛi, ĐÑi vÛi Nhïng cơ sß v­t ch¥t cùng vÛi view c£nh tuyÇt xinh đ¹p s½ khi¿n ra đưãc sñ thành công to m¡nh VÛi dñ án này mÙt t§m đÓng bÙ hơn lúc nào h¿t.

mÙt vài mô hình dËch vå cao c¥p khác thu hút là sân golf, k¿t c¥u sân golf này cũng là càng mô hình tiêu khiÃn r¥t cao c¥p, lý thú r¥t nhïng ông lÛn m¡nh cùng l¡i tham gia vui chơi, thi thÑ. nhiÁu doanh nghiÇp, nhiÁu phù hãp đÓng giá trË nghìn t÷ đô cũng đưãc ký nh­n dưÛi Các buÕi chơi golf này. Cho th¥y v¥n đÁ đưa hình théc https://vnrep.com/movenpick-resort-waverly-phu-quoc/ sân golf vào h¡ng måc ngoài v¥n đÁ phåc vå đa d¡ng, còn là y¿u tÑ câu d«n nhïng ngưÝi ưa thích bÙ môn này ( ph§n lÛn là Nhïng thương gia, doanh nhân nên đ¡t, t§m cá quÑc t¿).

hơn đây là Các thông tin VNREP muÑn gíi tÛi Quý khách hàng, ĐÑi vÛi thå uy tín cça Chç đ§u tư VNREP tin ch¯n ch¥t Lưãng s£n ph©m s½ trên c£ thå mong chÝ. Hi vÍng bài vi¿t đã Giúp Khách hàng hiÃu rõ hơn vÁ dñ án Movenpick Phú QuÑc.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""