Chủ đầu tư Movenpick Phu Quoc VNREP uy tín ra sao

Chủ đầu tư Movenpick Phu Quoc VNREP uy tín ra sao

t¡o ra đ§u tư Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc

So VÛi Nhïng thành phÑ du lËch nÕi ti¿ng như Nha Trang, Đà Nµng, Phú QuÑc t¡i đã t¡o thå gia tăng lÛn vÁ ch¥t .SÑ khách du lËch. Phú QuÑc là khu Чu tiên và duy nh¥t ß ViÇt Nam thñc hiÇn Nhïng chánh sách miÅn thË thñc cho ngưÝi nưÛc ngoài, miÅn gi£m thu¿ cho Nhïng cá nhân, doanh nghiÇp, .... Tuy nhiên nguÓn c¥p phòng ch¥t Lưãng l¡i đ·c biÇt ít Ïi và khan hi¿m. điÁu này càng kh³ng đË Nhïng dñ án nghÉ dưáng như Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc là cơ hÙi vàng cho Các nhà BDS trong sÑ và ngoài nưÛc.

đËa th¿ đ¯c đËa cça dñ án Movenpick Phú QuÑc

Movenpick Resort Phú QuÑc là mái thích hãp khu vñc du lËch nghÉ ngơi đ³ng c¥p tiêu chu©n 5 sao t¡o vË trí ưu viÇt ngay ß bãi Ông Lang - ThË tr¥n Dương Đông - HuyÇn Phú QuÑc - TÉnh Kiên Giang. càng trong sÑ Nhïng bãi biÃn xinh đ¹p nh¥t đ£o ngÍc Phú QuÑc.

VÛi đËa th¿ quá ưu viÇt khi mÙt m·t nhìn xa bÝ biÃn non ng¯t càng m·t tña lưng vô núi t¡o thành môi trưÝng đ·c biÇt lãng m¡n và g§n gũi vs tñ v­y điÃm đ£o NgÍc. dñ án m¡ng đ¿n đÝi sÑng ưu viÇt nh¥t cho du khách và gây thành thå may m¯n và thu­n tiÇn cho Quý khách.

Të vË trí dñ án Movenpick Phú QuÑc du khách t¡o thà di chuyÃn vÁ:

Sân bay quÑc t¿ Phú QuÑc chÉ m¥t t§m 10 phút.

cách bãi TrưÝng bãi biÃn dài l¡i 1000m ĐÑi vÛi 20 phút ch¡y xe.

M¥t 30 phút nh±m đi thuyÁn tÛi R¡ch giá.

ThË tr¥n Dương ĐÓng 10 phút

Làng chài Hàm ninh 10 phút

ThË tr¥n ThÛi an 15 Phút

thành phÑ bà Chí Minh m¥t càng giÝ bay

Hà NÙi m¥t hai giÝ bay.

Ngoài nên, Movenpick còn tÍa l¡c g§n nhiÁu nơi du lËch như 15 phút tÛi công viên Safari, 6 phút l¡i Vinpearl Land, 10 phút tÛi sân Golf, 8 phút tÛi sòng bài Casino,...

tiÁm lñc cça dñ án Movenpick Waverly Phú QuÑc

Phú QuÑc đưãc lÙt xác tuyÇt đÑi lúc viÇc chào đưÝng bay quÑc tiÅn, đưÝng giao thông liên k¿t Nhïng khu vñc đưãc xây mÛi, hàng lo¡t dñ án nghÉ ngơi cao c¥p đưãc đ§u tư quy mô lÛn đang triÃn khai. Movenpick thành cuÙc hơn vË trí không kh£ năng hoàn h£o trên ngay t¡i bãi biÃn ông Lang thË tr¥n Dương ĐÔng mÙt trong sÑ Các thË tr¥n có nhËp đÙ phát triÃn s§m u¥t nh¥t đ£o NgÍc.

Phú QuÑc đang đ§u tư m¡nh m½ H¡ t§ng và mß rÙng mÙt sÑ Cơ sß h¡ t§ng quan trÍng như: Sân bay quÑc t¿ chào thêm Nhïng đưÝng bay th³ng đ¿n Nhïng nưÛc Châu Âu, tråc đưÝng xuyên đ£o Bác Nam, chu×i cáp treo nÑi liÁn an ThÛi l¡i đ£o Hòn Thơm s¯p di chuyÃn vô ho¡t đÙng, c£ng biÃn quÑc t¿ t¡i Đông Dương đang đưãc triÃn khai.

Đây là thÝi điÃm ch¯c đà đ§u tư lúc Phú QuÑc đang hơn sưÝn dÑc cça biÃu đÓ gia tăng trưßng nh±m đ¡t tÛi đ¹p., vì nhiên tëng ngày “thay da đÕi thËt”, lý thú khách du lËch, gia tăng trưßng BDS mau l¹.

phía c¡nh đó, Nhïng không gian thiên nhiên tuyÇt h£o, cùng vÛi tÑc đÙ b¯t kËp xu hưÛng cça v­y giÛi nhanh đang chào nên cho đ£o NgÍc các điÁu kiÇn đà xây dñng, cùng vÛi Nhïng dñ án nghÉ ngơi m¡nh đang đưãc đ§u tư phát triÃn, vàng h³n trong tương lai Phú Quôc s½ trß nên tñ đưÝng nghÉ dưáng thé 2 Châu Á. chánh vì th¿ Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc ch¯c ch¯n là kênh đ§u tư sinh lÝi dài h¡n cho Nhïng Chç đ§u tư thông thái.

giá bán và chánh sách bán hàng Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc hãp lý

Chç đ§u tư Movenpick Phú QuÑc luôn trông muÑn đem l¡i Các ưu đãi, lý thú cho Các Chç đ§u tư ĐÑi vÛi mong muÑn mang tÛi nay gian đà Khách hàng có gian huy đÙng và sí dång nguÓn vÑn tÑt nh¥t nh±m sinh lÝi cùng nhau VÛi Nhïng chính sách:

Cam k¿t lãi nhu­n tÑi thiÃu 10%/năm trong 10 năm

T·ng 15 đêm nghÉ dưáng/năm trong 10 5

Quý khách hàng nh­n trưÛc cam k¿t thuê 3 5 chi¿t kh¥u 25% GTCH trë vô giá trË thanh toán.

Vay vÑn lên l¡i 65% đëng nên t¡o tài s£n đ£m b£o, ĐÑi vÛi lãi su¥t 0% trong sÑ 18 tháng.

Chç đ§u tư Movenpick Waverly Phú QuÑc đáng tin c­y

tÕ phù hãp khu nghÉ ngơi đ³ng c¥p Movenpick Phú QuÑc đưãc Công ty TNHH Sao Cía Dương (MIK) đ§u tư, ĐÑi vÛi kinh nghiÇm nhiÁu năm trong ngành b¥t đÙng s£n. MIK GROUP đang phÑi phù hãp VÛi nhiÁu đÑi tác uy tín hàng đ§u trong và quÑc t¿ vÁ c¥u trúc, giám sát, thi công và qu£n lý b¥t đÙng s£n đà phát triÃn & phát triÃn Các dñ án m¡nh như imperia yên Phú - Qu­n 2, imperia Sky Garden - Hà NÙi, The Park Residence, biÇt thñ Park,....

Ngoài ra ĐÑi vÛi hạ tầng giao thông tại khu vñc dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc t¡o r¥t các xây vưãt trÙi thì VÛi Khách hàng l¡i du lËch hay sÑng l­p nghiÇp tại khu dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc thì s½ r¥t dÅ dàng ĐÑi vÛi viÇc di chuyÃn. ĐÑi vÛi tại bán đ£o Phú QuÑc này có sân bay nÙi đËa và quÑc t¿ VÛi trên 20 chuy¿n bay th³ng h±ng ngày. Và VÛi vË th¿ të sân bay mà cư dân muÑn di chuyÃn vô Phú QuÑc chÉ m¥t ĐÑi vÛi 30 phút di chuyÃn xe và ĐÑi vÛi siêu c£ng tại bán đ£o Phú QuÑc đang đưãc g¥p rút thi công xây dñng công và dñ sáng s½ thành m¯t ĐÑi vÛi thË trưÝng vào đầu 5 2018.

Qua mÙt vài bài vi¿t bên hơn do Nhïng đÙi ngũ l¡i të công ty VNREP Team ch¯c lÍc đ¿n VÛi Khách hàng quan tâm và VÛi không Nhïng nhiên tại dñ án Movenpick Resort Waverly Phú QuÑc còn ©n chéa nhiÁu đËa th¿ trung tâm hoạt đÙng sầm u¥t đ¯c đËa nh¥t khu vñc dñ án và VÛi dà dàng thu­n tiÇn đi tại đ£o ngÍc Phú QuÑc này.

trên đây là Các thông tin VNREP muÑn gíi đ¿n Khách hàng, VÛi thå đáng tin c­y cça Chç đ§u tư VNREP tin r±ng ch¥t SÑ lưãng dñ án s½ hơn c£ sñ trông héa h¹n. Hi vÍng bài vi¿t đã Làm Khách hàng hiÃu rõ hơn vÁ dñ án Movenpick Phú QuÑc.

Movenpick Resort Phu Quoc VNREP"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""